Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van den „aardrijkskundige Kieselack" in het Duitsche Vaderland! — Fatsoenshalve zal ik den Homerus nog eens doorbladeren, om georiënteerd te zijn, ofschoon ik een afkeer heb van geschiedenissen, welke in zulk een grijzen, ongeciviliseerden voortijd spelen, zooals de Odyssee! — Het is te veel gevergd, dat men voor goddelijke zwijnenhoeders en dergelijk helsch gezelschap in geestvervoering moet komen!"— en de spreekster wierp zeer voornaam het hoofd achterover in den stoel en liet de diamanten ringen aan de vingers in het zonlicht fonkelen.

Of de Engelschman tegenover hen ook Duitsch verstaat? Of hij Mevrouw Elly voor de vrouw of de zuster van haar zoon houdt? — Als zij het hoofd achterover laat zinken, treft de blik harer droomerige duivenobgen als geheel toevallig het knappe gezicht van den Brit. Hij ziet haar ongegeneerd aan en glimlacht!

En Joël glimlacht insgelijks. — Mamaatje zal zich in Corfu zeer goed thuis gevoelen en zich zonder quaestie zoo uitstekend mogelijk amuseeren.

Zij had een zeer bijzonder talent om te amuseeren en sloeg van oudsher munt daaruit. Een moderne vrouw.

Joël is al te zeer een kind van zijn verlichten tijd, om niet in het diepst van zijn ziel een zeer juist oordeel over de schoone moeder te vellen. — Oppervlakkig, traag, zeer genotzuchtig en alleen dan vol hoogst zenuwachtigen ijver, als het geldt een rol in de wereld te spelen ! Daarbij evenwel ingoedhartig en onschuldig; drijft zij de ijdelheid te ver, dan is meestal haar bekrompenheid van geest daarvan de oorzaak. Daarom streelt haar niets zoozeer, dan een „verstandige vrouw genoemd te worden, dan de gedachte, de moeder van een beroemden zoon te zijn!

Dat is haar Achilleshiel!

Haar huwelijk met den Geheimraad was niet ongelukkig, maar ook niet gelukkig geweest.

A1= rlp ypvpnrle rlochter van een officiersfamilie, welke

Sluiten