Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroemdheden van allerlei soort verkeerden in hare salons; zij verstond de kunst allen recht te doen wedervaren, werd niet moede attenties en kleine ondersteuningen te bewijzen, bereidde ovaties voor en bezorgde uitverkochte concertzalen, — wat wonder, dat ook in dit geval de eene hand de andere wiesch, en allen, die verplichting aan haar hadden, de loftrompet aan de lippen zetten, om aan Mevrouw de Geheimraad de renommé van begaafde vrouw te bezorgen!

Dat onder deze omstandigheden moeder en zoon even volkomen harmonieerden, als zij in vijandige en koele houding tegenover den vader stonden, was begrijpelijk.

De zoon werd gesteund en gedragen door de moeder, wier rustelooze bemoeiingen tot eenig hoofddoel hadden, Joel tot eiken prijs tot een buitengewoon mensch te maken.

Beroemd zijn! Wat Mevrouw Elly steeds het hoogste van alle geluk had toegeschenen, wat voor haarzelve onbereikbaar was, dat moest en zou de zoon worden !

Waar het reeds zoo heerlijk was zich in den matten glans van den waren kunstenaar, in de erkende positie van een beschermster te koesteren, hoe onuitsprekelijk moest het dan eerst zijn, het zelf te beoefenen, zelf het met lauweren gekroonde middelpunt van alle huldebewijzen en onderscheidingen te wezen!

Joël wist, wat zijn moeder voor hem zocht te bereiken, en was haar dankbaar daarvoor, zoo dankbaar, als het bij zijn verwende, zelfzuchtige natuur, welke elk dienstbetoon en elke opofferende voorzorg eenigermate als schatting eischte of als vanzelf sprekende beschouwde, mogelijk was.

Het aan kunstenaars eigene slenterende leven beviel hem, en hij was verstandig genoeg, de zwakheden der moeder tot een leiband te draaien, waaraan hij de verblinde vrouw tot het beoogde werktuig zijner plannen en denkbeelden maakte. Dat hij een wereldberoemd

Sluiten