Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muziek volgens de regelen der kunst te vatten. Spiro Malia is zich zelfs nog niet bewust, dat hij componeert! hij vermoedt het niet, welk een onuitputtelijke schat in zijn armzalige persoon verborgen ligt. — Alleen de dronkenschap maakt hem tot een genie, eerst bij half benevelde zinnen ontwaakt de scheppende kracht in hem, al de goddelijke, goede, booze, edele en noodlottige neigingen aanzijn binnenstete doen ontspringen !*

„Ik ben zelf musicus! ik zou geen interessanter, geen uitlokkender wensch kennen, dan dezen, het raadsel „Spiro Malia" op te lossen, hem voor de wereld toegankelijk te maken!"

„Hoe wilt gij dat aanleggen ? «Wie in Duitsche toestanden is opgegroeid, maakt zich volstrekt geen voorstelling van den trap van ontwikkeling van een man, die nauwelijks in staat is, zich in zijn dialect helder en verstaanbaar uit te drukken! Spiro Malia met zijn ontzettend laag standpunt van beschaving, naast een van den anderen kant zoo hoog standpunt van zedelijkheid — de dronkenschap, welke in dit geval een uitzondering is, niet medegerekend — is werkelijk een physiologisch raadsel, en zou Darwin meer belangstelling ingeboezemd hebben, dan een musicus. Intusschen hoort gij wellicht — met uwe bijzonder scherpe ooren — uit het spel van den knaap een ademtocht van verborgen verstand, welke voor ons, barbaren op het gebied der muziek, onopgemerkt is gebleven. Niemand zou het aangenamer zijn dan ons, een talent uit den poel op te heffen en zijn licht voor de wereld te laten schitteren. Wilt gij dien arbeid wagen, dan verzoek ik u, als iets dat geheel van zelf spreekt, mijn huis de eer van een langer verblijf te bewijzen. Spiro Malia zal u eiken avond een nieuwe proef van zijn talent geven en over dag zal ik voor de gelegenheid zorgen, dat gij niet alleen den muzikant, maar ook den mensch in hem onder de loup kunt nemen."

Nooit was Joel schooner en innemender geweest dan

Sluiten