Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Goedland had verraden. Uit den sluierwolk stralen ons twee oogen tegen, welke men eigenlijk zelf zien moet, om hunne eigenaardigheid te begrijpen. Twee van geest tintelende, machtige oogen, zooals men ze zeer zelden in een vrouwengezicht vindt, daarbij schoon, van zeer donkere kleur, overwelfd door twee breede. zachtgekromde wenkbrauwen, alsof ze met zorg geschilderd waren. Het malsche, fijne ovaal van^het gezicht was, zooals ik mij ongeveer dat van Koningin Cleopatra voorstel. Het boeide meer door een eigenaardige, dan regelmatige schoonheid, meer door geestig levendige uitdrukking der trekken, dan door de volmaakte vorm er van. Het gekroesde haar lag diep op het voorhoofd en was, zooals wij gemakkelijk dan door den gazen sluier konden opmerken, precies zóó gekapt, als dat der classieke beelden; ook merkten wij met eenige verbazing op, dat de kleeding der schoone vrouw volkomen naar den ouden Griekschen snit met kantbelegsels en gordel was vervaardigd. Men had zich feitelijk kunnen verbeelden, dat een moderne Pygmalion éen der marmeren beelden uit Hella's groot verleden had bezield, om met de aanminnige godin een zegenenden omgang door het land te houden.

„De vreemde rijderes scheen aan verbaasde en nieuwsgierige blikken meer dan gewoon. Daar haar geleide eerbiedig terugtrad, als gold het voor een \ orstin plaats te maken, boog de vreemdelinge zich met een opgewekter» groet tot ons over. In vloeiend Grieksch, ontegenzeggelijk met de onmiskenbare bijsmaak van vreemde gymnasiumwijsheid, sprak zij mij aan.

„„Heb ik het genoegen, Mijnheer Clausz te begroeten?"

„Ik gaf een toestemmend antwoord, uiterst nieuwsgierig, hoe dit avontuur zich verder zou ontwikkelen.

„Zij glimlachte. „Is het hier, in de kelders van Goedland, waar een wijn, „Mavrodaphne" genaamd, ligt .J"

„Andermaal gaf ik, nog verraster dan te voren, een toestemmend antwoord.

Sluiten