Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In een zeer passende omgeving. Indien soms de heeren ■en dames lust gevoelen aan de geheimzinnige schoone een klein billet-doux te schrijven, dan kan ik hun het juiste adres bezorgen. „Aan Mevrouw Daphne, Berlijn W. Potsdammerstraat Nr. 309, links één trap hoog.""

„Eikhoff! — van God begenadigde — verkoop geen ongepaste grap! Gij kunt volstrekt niet weten, of onze knappe Consul niet nog dag en nacht van de hemelsche gedaante dezer „witte dame" droomt!!"

„Des te liever zal hij van het bovenvermelde adres gebruik maken!!"

Ontzaglijke vroolijkheid. „Maar thans scherts ter zijde, waarde gastvriend! Gij leest uw wetenschap uit uw aanteekenboekje op, — als ik u verzoeken mag, beken thans eerlijk kleur, hoe en waar hebt gij die opgedaan ?"

En Joël vertelde, vertelde van zijn zwerftocht door den schouwburg van Dionysus, van zijn hoogpoëtische rustplaats tusschen de zuilen, van de buitengewone uitnoodiging, welke hij daar tusschen hemel en aarde, in den purperglans der avondzon, van Mevrouw Daphne had ontvangen.

„Buiten quaestie is het een en dezelfde persoon. Origineel zooals zij zich hier in Goedland vertoond heeft, zal zij geheel Griekenland in oogenschouw genomen hebben; de Olympische godin heeft haar stijf lauriergroen afgeschud en een vroolijke rondreis door het „vaderland harer ziel" ondernomen, — in menschelijke gedaante, welke door de sierlijkste voetjes gedragen werd, voetjes, zooals zij enkel en alleen als teedere wortelvezeltjes in de aarde terug zouden kunnen sluipen, wanneer een nieuwe opwelling van liefde de preutsche in hare betoovering schuw terugjaagt."

„Laat ons de geheimzinnige met gelijke munt betalen! Haar adres is toch zoo nauwkeurig opgegeven, dat de opsporende rijkspost ook zonder den familienaam van Mevrouw Daphne, haar ongetwijfeld vinden zal! — Pen en inkt gekregen! Zij moet een groet uit Griekenland ontvangen, waarover zij zich evenzeer het mooie

Sluiten