Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en schelverlichte houdt, hoopt hij toch, dat de eigenaardigheid en de rijkdom van gedachten aan dit verrukkelijk, poëtisch werk een blijvend succes zullen verzekeren.

De roman zal reeds met het eerste nommer van het nieuwe kwartaal beginnen; of de dame zelve de proeven wenscht te corrigeeren?

Neen, voor geen geld van de wereld!—\'ie zouden toch haar dierbaar geheim reddeloos voor de moeder en Wigand openbaren, en dat mag vooreerst tot geen prijs geschieden.

Dat men den roman bij het dagblad aangenomen heeft, is toch nog geen waarborg, dat hij ook het publiek zal bevallen! En zoolang het succes niet algemeen en zeker is, zal Erika zich nimmer als schrijfster bekend maken.

Waarom niet?

Zij is toch vreemd in de groote wereld en het oordeel van onbekende menschen kan haar onverschillig zijn; dat is het ook. Erika vraagt niet naar den bijval der menigte, wat zij gedaan heeft, geschiedde eenvoudig ter wille van één eenige, maar juist deze zou zeker ook de eenige zijn, die een mislukking het scherpste en onbarmhartigste zou beoordeelen. — Joel, wiens gansche leven en bestaan toch slechts een hartstochtelijke strijd om succes, om roem en onderscheiding is, hij zou een ongunstige beoordeeling van haar boek als een schande beschouwen, en een dame, waarvoor hij zich schamen moet, bestaat niet meer voor den eergierigen jongen man.

Wonderlijke tweespalt van haar hart! Erika bemint Joel met al de overspannene innigheid eener eerste neiging, en desniettemin is zij zich van het gebrek en de karakterloosheid van haar schoon afgodsbeeld zeer goed bewust, desniettemin weet zij helder en beslist, dat hij in staat is, haar onmiddellijk op te geven, als de groote menigte haar veroordeelt, en dat hij van den anderen kant egoïstisch genoeg zijn zal, haar te

Sluiten