Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kwelde haar, en vervulde haar van den anderen kant toch ook met een gevoel van fiere vreugde, dat zij in dat allervoortreffelijkste hart zulk een vaste en innige plaats innam!

En daartusschendoor voelde zij zich onophoudelijk gedrongen gedurig nieuwe vergelijkingen tusschen hem en Joel te maken. Hare geheele fantastisch verblinde neiging, welke uitsluitend op de schoonheid van haar ideaal gebaseerd is, kan niet beletten, dat er voortdurend nieuwe schaduwen op het stralende beeld van den „door God begenadigde" vallen.

„Ontneemt men hem zijn schoonheid, wat blijft er dan nog beminnelijks aan hem?"

Erika drukt de handen vóór de oogen ; zij wil het niet zien. Zij klemt zich vast aan de illusie, dat hij een hoogst talentvol man, één van die zenuwachtige, hartstochtelijk geprikkelde musici is, zooals dat nu eenmaal het scheppen en werken van die beklagenswaardige gelukkigen met zich brengt.

Onbeminnelijk! Welk beroemd musicus is beminnelijk, welk is geduldig, kalm, koelbloedig zooals andere stervelingen geweest? — Niemand.

Was het evenwel ook een geluk voor de betrokkene echtgenoote, haar gansche zijn en wezen onder de uitbarstingen van zulk een vurige ziel tot niets te zien verschrompelen ?

Waarom is het een eigenaardig feit, dat het huwelijk van een muzikaal genie van eenige beteekenis maar hoogst zelden stand houdt? Van hoevele gescheidene en ontbondene huwelijken weet ons modern kunstenaarsleven op het gebied der muziek te vertellen, op hoe weinig duurzaam geluk heeft het te wijzen !

Erika huivert bij de gedachte hieraan.

Joël is thans reeds onverschillig, prikkelbaar en weinig beminnelijk van zenuwachtigheid, hoe moet dat met de jaren worden, als zijn afmattend beroep aan hem knaagt, als succes hem nog aanmatigender, teleurstellingen hem nog verbitterder en grilliger maken?

Sluiten