Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel aan haar dienst te kunnen wijden, had iets fiers en verheffends.

Dat stond hem goed!

Moeder Doortje lachte met het hart in tranen, toen de ridderlijke gestalte van den jongen man naast Erika verscheen, toen hij haar met zulk een opgewekten tdimlach in het rijtuig hielp, als ontvoerde hij haar zichzelf ten eigendom, en niet een ander in de armen.

Lang stonden de Ellerndörpers het rijtuig na te kijken, tot het in de verte aan den zoom der heide

verdween. .

Sneeuw dwarrelde neder en het heerenhuis lag zoo stil en eenzaam, alsof er daarin nimmer weder een lentedag vol licht, lucht en leven zou kunnen aanbreken !

HOOFDSTUK XIV.

Mevrouw de Geheimraad Eikhoff ontving persoonlijk Erika aan het station en was geheel verrukt over Wiffands charmant denkbeeld, de premiere der Dorpslurlev te willen bijwonen en van Joëls triomf getuige te ziin Zij stak hem op hare ietwat koket gracieuse manier beide handen toe en wendde zich vervolgens opnieuw tot Erika, om het jonge meisje na een snellen, scherp monsterenden blik ten tweeden male in de

armen te sluiten. . . T1

.Duizendmaal welkom, mijn kleine heidebloem! Ik verheug me onbeschrijfelijk, de goede Engel van Ellerndörp eindelijk met mijne oogen te aanschouwen Fn hoe allerliefst heeft zich de kleine schalk gekleed. volkomen chic en d'après la dernure mode! Men vermoedt toch volstrekt niet, dat men bezoek van het platte land ontvangt! — en daarbij frisch en rooskleurig als een lenteknop!! Bij zulk een jeugdige

Sluiten