Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dochter zal het werkelijk zeer geloofelijk schijnen, wanneer ik, oude vrouw, je aan de wereld ais dochtertje voorstel!"

„Hoe vleiend zou dat voor me zijn, waarde tante, en hoe mooi zou de wereld heel vele punten van gelijkheid tusschen mij en deze zusterlijke pleegmama kunnen ontdekken!"

Mevrouw Elly kneep een oogenblik de oogen toe.

„Hoor me nu eens, hoe allerliefst het heideroosje loftuitingen weet te zeggen!" — Weder trok zij de kleine zeer liefdevol tot zich, wendde zich vervolgens op luidruchtigen toon tot den elegant gegalonneerden bediende en deelde hem hare bevelen mede op •een manier, welke het voorbijgaande publiek onwillekeurig op de schoone mevrouw opmerkzaam moest maken.

\\ igand herkende ze nauwelijks weder.

De vrouw van den Geheimraad was in het oogloopend veranderd. Haar vroeger flegma was door een \ roolijke, bijna al te jeugdige levendigheid vervangen, en hare voorliefde voor sentimenteele zwarte kant en •een geheimzinnig bedekkende voile had voor een geheel^ tegenovergestelden smaak plaats gemaakt. Zij avas niet meer in den rouw. Een licht, crême-kleurig capothoedje, met maraboes omzet en met koperdraad indrukwekkend geborduurd, gaf aan de donkere voorhoofdkrulletjes een bekoorlijk voorkomen en droeg de geurige gazen voile, welke het gelaat omsloot.

Zij was in een koperkleurig fluweelen kostuum gehuld, dat met geelkleurig bont omzoomd, hoogst modern bewerkt en tot op de zijden voering kostbaar en elegant was. Toen zij in het rijtuig stapte, werden een atlas onderrok van dezelfde kleur en daarbij passende zijden kousen zichtbaar.

Een geur van viooltjes omwoei de elegante vrouwengestalte en Erika kon zich aan de eigenaardig begoochelende betoovering, welke van haar uitging" niet onttrekken.

Sluiten