Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wigand begreep niet, hoe de vrouw van den Geheimraad tegen dat nachtbraken op den duur bestand was. Toen Erika zich verwijderd had, had zij zich ietwat mismoedig beklaagd, dat zij ter wille van de kleine voor een invitatie tot een soupér had bedankt, en overlegde, wat zij nu met den eindeloozen avond

beginnen moest.

Juist op dit oogenblik overhandigde de bediende

haar een sterk geurend briefje.

Mevrouw Elly rukte het haastig uit den met goud

bedrukte enveloppe.

Van Mister Smith! charmant!" riep zij verlicht ademhalend uit, — „met twee billetten voor de nieuwe operette! Joel kan er toch geen gebruik van maken, maar jij sluit je zeker wel als derde in den bond aan, Wigandlief ? Je kunt het zonder eenigen schroom doen. Mister Smith is een schatrijk man, geen Amerikaansche, maar een Engelsche Nabob, bovendien zeer voornaam en geestig, van uitstekende familie. We leerden hem in Corfu kennen en de allerliefste man attacheerde zich zoo buitengewoon aan ons, dat hij ons zelfs hierheen ni de residentie volgde. Neem zijn billet dus gerust aan, mijn jongen, het zal hem levendig interesseeren, ie als verwandte van ons huis reeds heden te leeren kennen, want in het vervolg ontmoet je hem dagelijks

in mijne salons."

„Gij zijt zeer vriendelijk, waarde tante, doch g"ij zult het met me eens zijn, dat ik van iemand, die me geheel onbekend is, onmogelijk een geschenk kan aannemen! Het te betalen zouden mijne middelen me niet veroorloven, want wat ik hier ^*oor uitspanning kan uitgeven, zou ik toch gaarne zóó besteden, dat het in de eerste plaats Erika ten goede komt, bijvoorbeeld, wanneer gij verhinderd zijt met haar uit te gaan, en ik als haar cavalier noodig word.

Je bent een goeie ziel, Wigand, en draait de rol op" zeer opofferende manier om! Eigenlijk zou het toch aan de Dames Koltitz zijn, dat ze je op alle manieren

Sluiten