Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar gaskroon, in spijt van de ledige plaatsen aan de tafel, in vollen glans liet stralen.

Zulk een weelde had vroeger in het huis van den Geheimraad niet geheerscht. De geheele villa verlicht, een souper voor vier personen, waarvan er slechts

één gebruik maakte. .

Om twaalf uur keerde mevrouw Elly huiswaarts. Zii had reeds onder de Linden gesoupeerd en was zeer geanimeerd en vroolijk. Joel had zij in het restaurant ontmoet, hij had haar verzekerd, dat hij weldra zou

volgen. c „

Zult gii u niet ter ruste begeven, tantelief .J "Nu reeds? - ik bid je! Thans heb ik toch eerst het eenig rustige oogenblik, om een blik in nieuwe

boeken te werpen!"

Zij stak een sigarette aan en las.

Wigand begreep niet, hoe vrouwenzenuwen op den duur zulk een leven konden uithouden.

De volgende morgen bracht hem op de hoogte. Met waarachtige verbazing stond hij om acht uur in den corridor. De dienstbaren begonnen juist de salons op te redderen. Tocht door deuren en vensters, hoog opgeslagene portières en opgerolde tapijten. — Geen enkel warm, gezellig plaatsje.

„Wanneer is mijn tante gewoon te ontbijten.-' Het kamermeisje glimlachte: „Mevrouw schelt gewoonlijk tegen twaalf uur om de koffie en is gewoon die in bed te gebruiken. Het tweede ontbijt gebruiken

Mijnheer en Mevrouw gemeenschappelijk om twee uur.

Dan rijdt Mevrouw uit om visites te maken of ïnkoopen te doen. Om zes uur dineeren zi] hier in huis, meestal met gasten of volgen andere uitnoodigingen op.

„Hm kan ik niet reeds vroeger koffie drinken.

Nu onmiddellijk en waar.J

„Zeer zeker. Mijnheer de Baron. Mejuffrouw Ivoltitz heeft ook reeds op haar kamer ontbeten. Hendrik kan ook onmiddellijk voor Mijnheer aanrechten! „En Mijnheer Eikhoff?

Sluiten