Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gebruikt zijne maaltijden thuis, precies als Mevrouw'" „Slaapt dus nog?"

„Slaapt nog-, — tot bij twaalven!"

koffie " dank J'6' En Ver'ang 200 gamv mogelijk

Dat was vreeselijk ! - Hoe hielden de menschen een zoo tegennatuurlijk, ongezond leven vol!

Wigand overlegde, hoe hij den tijd hier het beste zou verdeelen. Moet Erika deze afmattende levenswijze

™flirVol£6n ~ wat onvermijdelijk is, zoo zij aan het gezellige ieven en aan de genietingen der Eikhoffs wil deelnemen, dan zal zij spoedig even zoo afgemat een gat in den dag slapen, als deze ontzenuwde residentie-bewoners.

Maar hij! Weken lang kan hij een dergelijk leven

vnnri en' ^ dank hebben de academische

voorlezingen in de morgenuren plaats. Als Toël en zijne moeder met slaperige oogen aan het tweede

Sin Ha TT JnT' heuft ^ het £ewichtigste deel van zijn dagtaak reeds achter zich.

Als de salons, heden ietwat overhaast, in orde ziin gebracht, treedt Wigand binnen. J

vanuitVfldt Enku reeds ij-veri^ bezi8" met het afnemen van stof en in hooge mate verrukt over de tallooze

kostbare kleinigheden van weelde, bronzen, kristallen

en schilderijen, welke zij met belangstelling bezichtigt.'

j begroet den neef zeer opgewekt en vroolijk

skaT de h H' dK Z'J l!itstekend heeft geslapen en slaat de handen boven het hoofd inéén, dat men de

aanverwanten eerst tegen twee uur een toch ietwat

zeer vertraagd „goeden morgen" kan wenschen

Andere plaatsen, andere zeden. Men moet de

voormiddaguren zoo goed mogelijk zien door te

engen. Een wandeling langs de prachtige winkels

en C?n ^ 18 ® • "u geduriZ nieuwe bron van vermaak en in menig opzicht een kunstgenot.

zichriïpnJThtr-ialS een kind' toen Landen voorstelde, den heerlijken zonneschijn terstond ten nutte te

'7

Sluiten