Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de overigens zoo pijnlijk elegante, geparfumeerde verschijning van den jongen dandy omgeeft. En in dit opzicht staat zij nog voor een raadsel, dat noch haar verstand noch haar hart kunnen oplossen.

Is Joël werkelijk de door God begenadigde, geestelijk zoo hoog ontwikkelde, ideale persoonlijkheid, die volgens de beweringen der moeder een onsterfelijk werk heeft voortgebracht — hoe kan dan zijn denken en gevoelen toch zoo laag staan, — hoe kan naast de schitterende, vlekkelooze volkmaaktheid van het genie zooveel onbestendigheid, lichtzinnigheid en ondeugd bestaan?

Is het niet heel natuurlijk, dat de kunst een mensch veredelt? — Is werkelijk hij door God begenadigd, die zoo weinig goddelijke aandoeningen in zijn binnenste koestert ?

Wonderbaar worstelen en strijden tusschen hart en verstand! — In hetzelfde oogenblik, dat haar hart in hoogopvlammende liefde een man op nieuw tegenklopte, veroordeelde haar verstand hem zoo onbarmhartig en scherp als nog nooit te voren. Zij hief het kopje met fiere beslistheid op. Mochten honderden vrouwen en meisjes hare liefde en zichzelven wegwerpen aan een man, die haar, cynisch glimlachend — als een roos plukt, om ze daags daarop van verveling ter zijde te werpen; — bij één zal hij de overwinning niet behalen en geen loon ontvangen. Het eenvoudige heidebloempje neigt zich niet naar elke hand, welke het voor aardigheid ontbladeren wil.

HOOFDSTUK XV.

"V oor het operagebouw heerschte het buitengewone drukke leven, haasten en jagen, dat elke première pleegt met zich te brengen.

Stipter dan gewoonlijk kwamen de equipages aan-

Sluiten