Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte en keek de vreemdsoortige persoon tegenover zich met fonkelende oogen meer vermetel dan eerbiedig aan.

De dame in 't wit wendde zich brusk ter zijde en sprak zeer levendig met de heeren en dames harer omgeving.

„Langer dan twee minuten pruilt zij niet, wedden, Wigand?" — zeide Eikhoff lachende.

Geen antwoord.

In plaats daarvan een zachte lach van den spreker.

„Daar hebben wij ze reeds weder! — „Een blikje om zich en een blik naar de overzijde!" —Zij spartelt reeds als een visch aan den hengel. Wat er op het tooneel plaats grijpt, is haar volmaakt onverschillig. Mijn woord er op — in de foyer ontmoeten wij elkander na afloop."

Daar Erika en Landen met de grootste belangstelling het zeer poëtische en aardige ballet schenen te volgen, wijdde de componist der Dorpslurley zich met des te onverdeelder opmerkzaamheid aan de schoone vreemdelinge.

\ reemdelinge! Als een bliksemstraal schoot hem eensklaps een gedachte door het hoofd. Daphne! Was het denkbaar, dat hij de gezochte hier vóór oogen had?

De beschrijving, welke men hem in Goedland van haar had gegeven, kon nauwkeurig overeenstemmen.

Het zacht gegolfde haar, dat zeer diep over het voorhoofd hing, de donkere, van geest tintelende oogen, het teedere, ietwat wasbleeke gezicht met de schoon

geteekende lippen haar buitengewone kleeding,

welke ontegenzeggelijk een navolging van hetGrieksche gewaad was

Maar het was ongeloofelijk! hoe zou zij deze kleine komedie, deze overmoedige dwaasheid der reis ook hier in de nuchtere, noordsche hoofdstad voortzetten ? Speelt zij ook hier misschien de goddelijke Daphne, die voor een Apollo vlucht?

18

Sluiten