Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging-en zullen zeker den begeerden kunstenaar thans bestormen! — Doch.... zijn manier van doen, haar gedurende de voorstelling aan te zien, zijn glimlachen zijn opvallend gedrag, dat zoo in het oog loopend

notitie van haar nam! Zou zij indruk op hem

gemaakt hebben, zou het „misverstand" in zake de uitnoodiging slechts een handige kleine schaakzet zijn g-eweest, om den weg tot een kennismaking met haar te banen ? Het bloed hamerde in hare slapen. Hoe zal zich het blijspel ontwikkelen, dat zooeven op de origineelste manier is aangevangen ?

Joël Eikhoff was reeds sinds eenigen tijd het voorwerp harer belangstelling. Zij had van den schoonen, zoo zeer rijken jongen man veel gehoord en den dag van heden met spanning tegemoet gezien".

De stoutste verwachtingen had hij vervuld.

Thans was Eikhoff niet alleen schoon en rijk, maar ook beroemd, gevierd en begeerd, er ontbrak hem niets meer, wat Daphne in het register van een „man

harer keuze" had opgenomen.

Zij wilde hem gaarne leeren kennen — en thans, juist thans, nu hij het toppunt van zijn roem had bereikt, juist thans neemt hij op zoo opvallende manier

notitie van haar. .

Zou zij er heden avond reeds in den kring harer

kennissen over spreken?

Nadat zij even heeft nagedacht, doet een eigendommelijk scherpe glimlach de lippen der interessante

vrouw krullen.

Neen! Wat is de vriendschap der heeren en dames, die in hare salons verkeeren? Een dekmantel voor

nijd en ijverzucht.

De heeren zouden het nieuw opduikende gesternte met wantrouwende oogen beschouwen, de dames zouden haar den triomf, den beroemden man aan haar huis te boeien, misgunnen maar allen zouden een bezoek van den jongen componist met vereende krachten door intriges en andere tegenmijnen zoeken te verijdelen

Sluiten