Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwelijk tête a tête met je wilde hebben? — Neen ? Volkomen onschuldig gebleven ? ? — „Biddende,

dat God je beware " 't heeft mij een kapitale grap

bezorgd."

Hij was het jonge meisje gaandeweg meer en vertrouwelijker genaderd, had den arm op het bloemen pedestal achter haar gelegd en sprak met een uitdrukking in de oogen en het gelaat, welke nauwelijks in overeenstemming met zijne woorden was. — Zonder eenigen twijfel wilde hij zijne aanbidsters jaloersch maken en haar was daarbij de rol van marionette toebedeeld, welke zich gehoorzaam op de plek, waar men ze plaatst, heeft te draaien en te wenden.

Een gevoel van toornige verbittering overviel haar en toch een gevoel van verlegene hulpeloosheid tegenover den man, in wiens huis zij gastvrijheid genoot.

Als in plotselinge angst zocht haar blik Wigand. Deze had zich van de beide dames afgewend en overzag juist het gezelschap, waar hij thans zijn ambt als „plaatsvervangend gastheer" had uit te oefenen.

Als een zachte, smeekende kreet om hulp schitterde uit Erika's oogen hem tegen, en ofschoon hij niet recht begreep, waarom zij hem juist in een oogenblik, dat Joel haar zoo veel aangenaams scheen te zeggen, aan hare zijde zou roepen, trad hij desniettemin langzaam nader.

„Ben je eigenlijk wel aan de gezamenlijke oudere dames voorgesteld, Erika lief?" vroeg hij als in het voorbijgaan.

Zij sprong haastig op. „Goed datje 't me herinnert!" zeide zij, diep ademhalende. „Ik heb in dit opzicht een zeer kwaad geweten en hoop, dat tante thans een weinig tijd heeft, om zich deze moeite te getroosten!"

„Kinderen, laat toch dien onzin na!" zeide Joël, insgelijks opstaande, met een beweging van de hand, als wilde hij geeuwende de armen uitrekken, — „met het meerendeel onzer tegenwoordige gasten zul je toch niet verder verkeeren, petite, en voor de menschen,

Sluiten