Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Niet voldoende, om me hier te laten hooren. Maar gij kwaamt herwaarts om Duitsch te leeren .J

Hij zette nog grootere oogen op en lachte als tevoren. „Neen, dat zou geheel zonder ooft zijn!"

„Geheel zonder ooft?"

Hij tastte in zijn zak, hij haalde het woordenboek er uit en zocht daarin het blijkbaar ontbrekende

woord op. „

„ Well ik bedoel vruchteloos!

Groote vroolijkheid der omstanders. De vertolkster van Suze trad naast hem en vroeg in vloeiend Engelsch, waarom dan het leeren van het Duitsch zoo vruchteloos was? Doch de blonde zuster collega liet zich door Wigand aan de bloedverwante van het huis voorstellen en vroeg aan juffrouw Koltitz op zeer bevallige, nette manier, of zij niet een oogenblik samen op de divan

plaats zouden nemen.

Erika trachtte door dubbele hoffelijkheid haar verzuim weder goed te maken. Zij sprak over de opvoering der Dorpslurley, over de uitstekende uitvoeringen, over

de muziek en den tekst.

Mejuffrouw Marva betreurde in den laatste het gemis eener edele en sympathieke mannenfiguur, welke zich tegenover den lichtzinnigen en gewetenloozen held

krachtig doet gelden.

„En meent gij, dat zulk een ideale persoonlijkheid indruk op een hedendaagsch publiek zou maken? vroeg Erika, terwijl zij met een bijna bitteren glimlach

het kopje schudde.

„Indien de Dorpslurley als een deugdzame vrouw geschilderd was, zou zij zeker minder bijval gevonden hebben, dan als schoone zondares!"

„Mijnheer Eikhoff was tenminste ook van dat gevoelen, en heeft, zooals hij vertelde, uit een al te huisbakkene vrouw een deerne en minnares gemaakt. De tekst moet oorspronkelijk anders hebben geluid en door den componist veranderd zijn. Of het werkelijk in het voordeel van het stuk is ? Dat valt na het succes

Sluiten