Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou zij meer aangrijpende en hartstochtelijke thema's kiezen.

„Vindt gij den tekst der Dorpslurley aangrijpend

en hartstochtelijk?"

„Hm voor jonge meisjes is hij voorzeker niet

geschreven."

„Die tekst en de „Spooksels" zijn uit ééne ziel en uit ééne pen gevloeid!"

De magere man vliegt eensklaps op. „Ondenkbaar!

„Maar werkelijk waar."

De Doctor kneep plotseling de oogen toe, ging achterover leunen en liet een scherp, langgerekt gefluit door de tanden hooren. „Ei, ei, ei! — thans gaat er mij bepaald een licht op over de verrassende aanwezigheid van den componist in het salon der schrijfster, — thans begrijp ik, waarom Galavera zulk een buitengewoon belang in de première, zoowel als in de gansche opera stelde!"

„Werkelijk? Werkelijk, deed zij dat?"

In de zijkamer waren de voordrachten onder een krachtig applaus geëindigd, een bekende concertzangeres gaf een lied ten beste.

Peinzend staarde de Doctor vóór zich uit. „Ik zou bij God wel eens willen weten, of gij gelijk hebt, het zou me kolossaal interesseeren, want eerlijk gezegd — ik ben toch steeds ontzettend oprecht — heb ik de geestelijke begaafdheid van Daphne niet voor veelbeteekenencl gehouden. Zij koketteert met hare vele talenten, zij beunhaast in alles een weinig en levert in niets iets reëels. Zij omhult zich met den stralenkrans van het origineele en geniale, maar die stralenkrans is een mossel, welke geen parel bevat!"

Joël stond verbitterd op. „Gij oordeelt niet, maar veroordeelt! Wat geeft u het recht, een dame, die ik ten hoogste vereer en bewonder, op die manier in minachting te brengen?"

„Wat me het recht geeft?" — De Doctor barstte in een schaterlach uit: „De Grieksche naam- en ziel-

Sluiten