Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij u allerbeminnelijkst als mijn advocaat hebt opgeworpen is hij thans in de beste luim!

„Ook dit is een soort van ijverzucht, waarmede de broeder de zuster vereert. Hij tracht haar met doornen te omringen, teneinde dreigend gevaar van haar af te wenden. De Doctor is een scherpziend en schrander man, hij herkent den adelaar in de duiventil.

Daphne glimlachte ietwat spotachtig. „Hij diende te weten, zooals de geheele wereld het weet, dat voor mij geen adelaar gevaarlijk kan worden. Mijn hart is een hoopje asch, het zal geen enkel sterveling gelukken, daaruit nieuwe vlammen te lokken!"

Hij keek haar bijna ongeduldig in het plotseling zoo koele gelaat. „Daarom moet er een god komen, om zulk een wonder te volbrengen? Is Apollo een sterfelijke?"

Zij heeft langzaam het opaalkleurige champagneglas aan de lippen gebracht. „Apollo moest het toch het beste weten, welk een vlug en onbereikbaar wild Daphne is! — En hij weet het ook. Hij zal zich in een lot voegen, dat tallooze anderen met hem deelen. Doch dit onderwerp wordt intusschen vervelend, vertel mij daarom liever, welk een programma van uitspanningen gij in de eerstvolgende week moet „afwerken". Zult gij een avond de Dorpslurley met uwe tegenwoordigheid vereeren ?

„Dat hangt van u af. Als ik u in de opera kan begroeten, dan kom ik, anders niet.

„Waarom ziet gij er zoo knorrig uit? — Ik zal toch komen. Ik zal ook een lauwerkrans medebrengen en een paar handschoenen stuk applaudisseeren!"

„Waarom uilen naar Athene dragen ? Applaudisseeren en kransen werpen kan iedereen.

„Laten wij dan iets anders uitdenken."

Hij keek haar met vurigen blik aan. „Breng een hart mede! Indien niet voor mij, dan voor de

Dorpslurley!" , ,

„Zou zij daar hoogen prijs op stellen.-' Een armband

Sluiten