Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

los te maken weerhaken of werden lachend en zonder pijn weder uit het hart getrokken en als amusante tropeeën gedurende een paar uren als helmversiersel gedragen.

Ter elfder ure werd de tafel opgeheven en m de opgewondenste stemming keerde de zwerm der gasten in de salons terug, om tusschen duiven, rozen en vuurvlammen waaghalzig met het vuur te spelen.

Op Daphne's kleine handen brandden de lippen der mannen, die met welgevallen aan het zoo dikwijls bespotte gebruik van het „wel bekome het u" wenschen na den maaltijd den vrijen teugel vierden.

Het heeft in Duitschland bestaan en zal blijven bestaan, zoo lang er ridderlijke vereerders van het schoone geslacht worden gevonden, die zich in elke onschuldige gelegenheid verheugen, dat zij het kunnen huldigen, zonder buitensporig te zijn.

Ook Joël Eikhoff was door de dames omringd en verheugde zich in de opgewekte stemming, welke de tongetjes in geestvervoering losmaakte.

Zóó was het gewoon en goed, dat de tegenwoordige avond hem niet geheel en al op vreemde banen drong. Hij, die steeds het passieve deel had uitgemaakt, die het' zuchtend duldde, dat men om hem fladderde, hij was heden volkomen uit zijn rol gevallen, had zelf het hof gemaakt als een verliefde herder, had zich door Daphne's wonderbaar afwisselend uiterlijk, door honderd opwekkingen en gewaarwordingen laten slingeren. — Zij koketteerde met hem. Nu koude, dan hitte. Het bloed kookte hem in de aderen.

Thans ontweek hem hare lenige gestalte, als een zonnestraal, waarnaar men grijpt, zonder hem te kunnen vatten.

De diamanten van haar voorhoofdband schitterden nu hier, dan daar, en steeds schoof zich een vijandig scheidende menigte tusschen hen.

Evenals de verderfelijke vlammen van een Loki sloegen de vuurbundels van het roode salon ook achter

Sluiten