Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervallen, maar juist dat ééne thema, het schoonste, dat de opera aanwijst, scheen bijzonder vast en teeder door hem bewaard te zijn, want hij vlocht het dikwijls in zijne nieuwe liederen in, hij liet het als een zoete herinnering uit een droom weerklinken en nagalmen, soms helder en duidelijk, soms versmolten in vreemde tonen.

Moest Joël niet voor een ontzettend éclat sidderen, als zijne vijanden de „Liederen van den onbekende" onder de oogen kregen, als zij daarin de melodieën der Dorpslurley ontdekten?

Hij zou er door vernietigd worden, hij en zijn roem zouden voor eeuwig aan de schande zijn prijs gegeven.

Wat te doen, om zulk een lot van zich af te wenden ?

Wat te doen om roem, eer, goud en vrienden voor immer aan zich te boeien?

Vóór alle dingen zich den tijd zijner nog zoo helder stralende gelukszon ten nutte maken en een rijke vrouw huwen. Daphne's millioenen zullen hem dan tenminste de opgedroogde goudbronnen zijner inkomsten vergoeden, want met het vaderlijk vermogen kan hij nauwelijks nog rekening houden, het is ingekrompen tot een som, welker revenuen voor de eischen van een Joël Eikhoff als droppels op een gloeienden steen zouden verdampen.

Daphne's kapitaal moet hem in de eerste plaats, — haar talent in de tweede plaats boven water houden. Hoe zuur het den tragen en arbeidschuwen man ook op het lijf valt, hij ziet in, dat hij den invloed der Dorpslurley thans aanwenden en zoo spoedig mogelijk met een tweede werk voor den dag komen moet.

Daphne's tekst moet goedmaken, wat er dezen keer aan de muziek haperen zal.

Werkelijk haperen? — De roes van het succes heeft Joëls hol hoofd vervuld. Hij heeft van oudsher een weinig aan grootheidswaanzin geleden, en de buitengewone huldigingen, welke men hem den jongsten

Sluiten