Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam te zijn; daar je evenwel mijn hulp van de hand wijst, ben ik hier zeker overbodig en kan atreizen Mocht je in dien tusschentijd huwen, dan veroorloof ik me op te merken, dat papa dit huis uitdrukkelijk voor mij als woning bestemde. '

Ik zal het u nimmer betwisten. Voor zoover ik de Barones Galavera ken, zal zij haar paleis met onze toch min of meer ouderwetsche villa niet gaarne verwisselen."

„Des te beter. Dan zal ik mijne toebereidselen voor

de reis maar maken."

Zij was brusk opgestaan en trad naar de deur

„Waarheen denkt gij uwe schreden te wenden.

riep hij haar na.

Zij draaide het hoofd ten halve om en antwoordde gepikeerd: „Ik ben zeker zelfstandig genoeg, om mijn reisplan alleen op te maken!" , , ,

Spotachtig haalde de componist der Dorpslurley de schouders op, boog zich over zijn courant en las verder.

Sedert dien tijd had hij niet veel meer van zijn moeder gehoord en gezien. Drie dagen waren verloopen, Mevrouw Elly maakte voor en na grootsche toebereidselen, het nadere hoorde hij er niet van.

Daaraan dacht hij zooeven.

Zou hij nu heengaan' en in zijn verbittering zijn moeder tot zijn vertrouwde maken? — Neen!^ \\ elk een triomf zou dat voor haar zijn, als Daphnes bnet een afwijzend antwoord behelsde!

Voor geen geld ter wereld. — Is dat het geval, wijst zij zijn aanzoek af, dan zal Joël de zaak m de oogen van Mevrouw de Geheimraad zoo weten te draaien, dat hij zich nog bijtijds van het onvoldoende zijner keus overtuigde en zijn betrekking tot de Barones

Ware eerst maar de ontzettende wachttijd verstreken ! Heden nog wilde zij antwoorden, zal zij het ook zeker doen?

Sluiten