Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeten! O, schrijf het mij, Joël, zeg mij, wien gij bemint, wien gij begeert! - Niet waar, ik ben zonderling en gij begrijpt mij niet ? Heb geduld. Zoo het een gunstig noodlot wil, biecht ik u weldra alles, dan zult tni in de diepste diepte van mijn hart zien en zult mij begrijpen! — Ik verwacht vooraf schriitelij antwoord. Schrijf mij onmiddellijk, gij zelf, mijn onbeschrijfelijk geliefde kom heden namiddag om zes uur. — Als uw briefje mij het antwoord brengt, waarnaar ik met eiken polsslag met vurig verlangen uitzie dan zal mijn broeder de overwonnen Diana den goddehjken Apollo in de armen voeren, — zoo neen, — dan zal hij u mijn laatste vaarwel brengen! — Dus schrijt — schrijf spoedig! — Hangend en verlangend in dobberende pijn — — Daphne."

Toël streek diep ademhalend met de hand over het van vreugde gloeiend gelaat. De triomf schitterde uit

zijne donkere oogen.

,Toch, mijn kleine preutsche, toch begrijp ik u,

dank zij'der eerlijke mededeelzaamheid van den braven

Doctor! — Zoo; deze strijd wordt tot zegepraal en p-eluk ten einde gestreden. Schrijven zal ik! — Dwaze vrouwenharten, welk een onnoodige foltering berokkent sii dikwijls uzelven en anderen. Ja nu; ik weet toch, wat gij, wantrouwend vogeltje, gaarne lezen zoudt, en wat ik moet schrijven. — Aan uw wil zal ik gaarne voldoen. Waarom ook over geld en vermogen te spreken? Daartoe bestaat gedurende het huwelijk tijd o-enoeg-. En huwelijkscontracten?"—Hij proestte zacht in lachen uit: „Des te beter, als er geene gesloten worden, dan geldt de landswet der gemeenschap van <roederen, welke mij niet dan hoogst welkom kan zijn! — Alzoo va banque ! Ik zal schrijven en gij zu t lezen, en heden avond klem ik de verloofde in den arm .

Er wordt aan de deur geklopt.

Hendrik bericht, dat Mevrouw den Heer Eikhott wenscht te spreken.

„Goed, ik kom."

Sluiten