Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had gemaakt, hem als bruidegom volkomen bij het oudijzer wierpen, of zijn persoonlijkheid eensklaps erg

vervelend schenen te vinden.

Tuist zij, die vroeger zijne meest geestdriftige aanhangers en uitbazuiners van zijn roem waren geweest, wierpen thans het wierookvat ter zijde en namen nauwelijks nog notitie van een man, die eenmaal de afgod was geweest, waarom zij aanbiddend ronddraaiden. De ontstemming scheen groot te zijn en daar met Mevrouw Elly's afreize de gastvrije salons der villa Eikhoff gesloten waren, verdwenen allengskens ook de tafelschuimers, die terwille van een goed diner den hofstaat van den arroganten kunstenaar uitgemaakt hadden.

Wangunst en nijd strooiden in stilte ook hun gntig zaad en, meer dan Joel vermoedde, verhief de laster zijn 'adderkop en liet onbestemde geruchten opduiken. Het minste van de Dorpslurley was geestelijk eigendom van den overigens zoo weinig begaafden componist. Wie zijn onbekende medewerker was geweest.J Ja, daaromtrent wist volstrekt niemand ook maar een

aanduiding te geven.

Dat ook Barones Galavera het mikpunt van alle wangunstige belangstelling werd, bleek onder deze omstandigheden eenvoudig volkomen begrijpelijk en zeer natuurlijk, daar de kwade tongen niet alleen den minnaar met haar slangenspeeksel bespuwden. (Jok Mevrouw Daphne had veel van haar bewonderde genialiteit en hare verrukkelijke eigenaardigheid ingeboet, sedert zij het had gewaagd, den meest begeerden man aan zich te verbinden. Wat eertijds haar partij had gekozen, maakte nijdig front tegen haar en vond het overbodig voortaan den triomfwagen van de gade van een ander te trekken of haar hofstaat te vergrooten.

Te midden van al de verbijsterende drukten van de toebereidselen voor het huwelijk werd noch Daphne noch Joël iets van deze merkbare afkoeling gewaar, en onder het streven, hun bruiloft met de grootst

Sluiten