Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherts werd gelachen en om elke goede meening omtrent een harmonisch echtelijk leven werd geglimlacht.

De sect vloeide in stroomen, wat de weelde en de verfijnde smaak der negentiende eeuw konden verschaffen, werd voor oogen en tongen aangeboden. De stemming was uitgelaten overmoedig, zooals altijd in de woning der Barones, en indien voor het jonge paar slechts de helft der wenschen, welke in toasten en bijzondere huldigingen uitgesproken werden, in vervulling ging, dan moest het geluk onveranderlijk aan dit huis verbonden zijn. Dan het waren, helaas! geen oprechte wenschen, doch niets dan holle phrasen — welluidend evenals de glazen bij het aanstooten — en even snel wegstervende en vergeten als hun melodieuze klank.

Daar de jonge vrouw reeds den ganschen voorafgaanden nacht had doorgedanst, trokken zich de jonggehuwden tijdig terug, om zich in reistoilet te steken, en aangezien de jeugd zich gereed maakte, om een snel uit rozen gevlochten bruidskrans af te dansen, bracht Doctor Vahlbrecht de speeltafeltjes in orde.

Zonderlinger wijze vond hij niet zoo levendige deelneming als anders; de meeste heeren verontschuldigden zich met een eenigszins zonderlingen glimlach. Zij gevoelden geen lust meer, elk feest der Barones met eenige duizenden te betalen.

Naar Parijs. — Daar bracht het jonge paar de wittebroodsweken door, — wittebroodsweken in den volsten zin van het woord. — Een zich bewegen zonder overleg, een amuseeren, genieten en onderzoeken, geen hunner dacht er in de verste verte aan te berekenen, of zulk een leven van den verkwistendsten overvloed in verhouding stond tot den financieelen toestand. Joel betaalde gelaten de rekeningen en verbaasde er zich alleen menigmaal over, als Daphne, met een

Sluiten