Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het meer Como gekocht en leefde daar van hare renten, in plaats van in Daphne's salons stof af te nemen, het toezicht over hare toiletten te houden, opdat de al te geniale Griekin geen gescheurde kleeren droeg, totdat zij haar aan flarden van het lijf vielen, den dienstbaren bevelen te geven en al de uitgaven voor het huishouden uit haar schatkist te betalen.

Daphne zou het nooit geduld hebben, dat men de „ingebeelde gekkin" terugriep, en opnieuw een vreemde engageeren? Dan kwam men wellicht van den regen in den drop.

Een kort oogenblik overlegde hij, of het niet het raadzaamste was, de hulp van Mevrouw de Geheimraad in te roepen. Maar zijn hoofdigheid en trots kwamen op tegen zulk een vernedering en zijn schaamtegevoel sloot hem de lippen, om aan zijn moeder zijn „ontgoocheling" te belijden.

Neen, liever met het hoofd door den muur geloopen, dan zich op die manier aan Mevrouw Elly's spottende verwijten bloot te stellen. Bovendien hield hij haar ook volstrekt niet voor de geschikte persoon, om een zoo berooid huishouden weder in het rechte spoor te brengen. Met onderwerping beet hij de tanden op elkander en schikte zich in het onvermijdelijke.

Toen hij 's avonds zeer laat naar huis kwam, verbaasde het hem de geheele verdieping schitterend verlicht te zien. Toen hij binnentrad begroette hem het oude kluchtspel, de schoone goddelijke Daphne in Grieksch gewaad, in het Duivensalon haar interessante rol spelende. Tegenover haar liet zich een oudachtige fat met een ietwat dom gezicht het hof maken, want naar den schijn te oordeelen wendde Daphne al hare tooverkunsten aan, om dezen ouden jongenheer, wien het hoofd gemakkelijk op hol was te brengen, te betooveren.

Zij stelde hem aan den echtgenoot met uitbundige vervoering als den „trouwsten vriend" van haar huis, als den lieven voormaligen compagnon van haar over-

Sluiten