Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden papa voor en Mijnheer Taygetos, de Grieksche koopman, stak Joël met ietwat verbetene welwillendheid de vleezige hand toe.

Beiden schenen zeer aangenaam getroffen, toen Eikhoff zich verontschuldigde, niet aan het souper deel te kunnen nemen, doordien hij gewichtige en spoedeischende zaken had af te doen.

Hij liet den Heer Taygetos met een gevoel van oneindige ironie over aan den vergiftigen tooverdrank, welken duiven, kabouters en vuurvlammen aanboden, en dacht er geen oogenblik aan, op dit tête a tête jaloersch te zijn. Hij had met gezegden tooverdrank de maag bedorven, en het zou hem met leedvermaak vervullen, zoo nog een andere gek evenals hij in het spinneweb kon vliegen, om er als arme vleugellamme vlinder in te blijven hangen en zich het bloed uit te laten zuigen!

Jammer, dat Mijnheer Taygetos de bekoorlijke Griekin niet in negligé op den divan kan zien liggen, dat hij de sprookjesachtige pracht van haar klein rijk'alleen bij lamplicht te zien krijgt!

Goed, dat het zóó is; blamage en schande behoeven niet wereldkundig gemaakt te worden, — het is voldoende, dat hij thans moet gaan zitten, om met lcoortsachtigen ijver het laatste bedrijf der Melusine te beginnen.

Het werk brandt hem op de vingers, want zijne geheime nasporingen hebben aan het licht gebracht, dat de Italiaansche Professor reeds in den loop van den herfst de „Liederen van een onbekende" uit zal geven. Het succes der Melusine moet evenwel de Dorpslurley op den achtergrond dringen en de volle belangstelling op zich vestigen, als dat noodlottig oogenblik daar is; hij mag het publiek geen tijd laten, om nog over de Lurleymuziek na te denken, de Melusine moet allen twijfel vernietigen.

Een succes! — Joël twijfelt er geen oogenblik aan, dat hij andermaal een groote overwinning zal be-

Sluiten