Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huwelijksakte, het contract betreffende de Dorpslurley.

Eerst het testament! Het glinstert en danst voor de ooffen der lezeres, met een half onderdrukten kreet van woede klemt zij de vingers krampachtig om het papier Het is een feit, een vreeselijk, ontzettend leit. Alles, wat Joel erfde, is in de pret doorgebracht en verkwist. Deze som sluit met die, welke de bankier aanwees.

Een ontzettende woede maakt zich van Daphne meester. Zij laat hare aandoeningen den vrijen loop, zij kent zichzelve niet meer van zinneloozen hartstocht.

En het huis is aan de moeder vermaakt, en Mevrouw Elly leeft met haar zoon in vijandschap en heeft zelve nog huwelijksplannen! Als de „Melusine" geen succes heeft, is zij oorzaak, dat ook de „Dorpslurley spoedig vergeten wordt, en dan is haar man een bedelaar.

Zij pakt de papieren haastig weder bijeen, laat den sleutel in het kistje steken, zoodat het den schijn heeft, dat Joel hem in de haast zelf vergeten heeft en neemt haar juweelkistje uit de kast. Alles, wat zij aan kostbaarheden bezit, schudt zij op een uitgespreiden doek bijeen, de ledige etuis bergt zij weder, zoodat het vcrmoeden wordt gewekt, dat de preciosa onveranderd op haar gewone plaats staan. En daarop keert zij met koortsachtige haast naar hare salons terug.

Ook daar pakt zij alles, wat waarde bezit, bijeen. Rusteloos is zij bezig en vult de koffers. Hoe goed, dat hare toiletten reeds onderweg zijn.

De voordeur wordt geopend. Agamemnon draagt

den huissleutel bij zich.

Hij komt op haar verlangen, zij heeft hem verwacht.

Wederom een wilde, teugellooze uitbarsting van woede. Ook de Doctor geeft zijn hart lucht in de gemeenste smaadwoorden over den gemeenen hond, den schijnheiligen bedrieger, den komediant, die hem met valschen goudglans zoo nutteloos de oogen heelt verblind. En daarop spreken zij het noodzakelijkste met elkander af.

Sluiten