Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daphne heeft een document opgesteld, waarin zij v erklaart, dat al het meubilair, beelden en zilver eigendom van haar broeder zijn, die het kapitaal daarvoor voorgeschoten en nog niet terug ontvangen heeft. Op die manier redt zij hare schoone zaken van den gerechtelijken verkoop.

De betaling der kooplieden zal nog een paar weken uitgesteld worden, Daphne verstaat die kunst en zal \ an Ostende de noodige brieven schrijven. Zij zal meêdeelen, dat de intresten van haar vermogen den eersten October eerst vervallen, dat zij het bedrag der openstaande rekeningen gaarne met zes percent verhoogen wil. — Zij had toch tot hiertoe alles nauwgezet betaald, — de verandering in halfjaarlijksche betaling was alleen door de nieuwe verhoudingen van haar huishouden ontstaan. Hare inkomsten en die van haar man werden om het halfjaar ontvangen, daarom moesten ook de uitgaven tot dat tijdstip verschoven worden. Zoo het tot hunne geruststelling diende, moesten zij zich met den agent van haar man in betrekking stellen, die zou hun de hooge ontvangsten der nieuwe opera bewijzen.

Agamemnon vindt het idee goed. Hij acht het ook een dwaasheid, zoo Daphne thans nog een penning voor den bankroeten mijnheer ten offer wilde brengen. Eerst afwachten hoe de „Melusine" voldoet.

A\ aar zou Daphne ook het geld vandaan halen ? Het is een slechte tijd voor de speeltafel. Ook de Doctor klaagt, dat er ook in de badplaatsen weinig is uit te richten. Verscheidene leelijke spelersprocessen van den laatsten tijd hebben de gemoederen beangst gemaakt en met wantrouwen vervuld. Nu zal hij de zuster naar Ostende vergezellen en beiden zullen weder gemeenschappelijk hun geluk beproeven.

A an 1 aygetos spreekt zij geen woord, zijn tegenwoordigheid schijnt voorloopig haar geheim te moeten blijven.

Beiden pakken en werken tot laat in den nacht.

Sluiten