Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiden geven hun hart lucht in de hartstochtelijkste en heftigste smaadredenen tegen den bedrieger ïiikhott. Zij hadden gedacht, zoo volkomen zeker te gaan, hadden het gansche huwelijksplan zoo geregeld en slim in elkander gezet, en nu zulk een fiasco!

Daphne schuimbekt van woede over de verlorene schoone jeugd, over den slavenring aan haar vinger! Hij zal haar niet lang meer drukken, als Joël inderdaad de bedelaar wordt, die hij reeds schijnt te zijn. Voorloopig hoopt Vahlbrecht nog beslist op een succes

der Melusine.

De opera's moeten dan toch rijke winsten opleveren. — Wat beteekenen ontegenzeggelijk die paar duizend mark tegenover de onberekenbare eischen van een Daphne? Zij had steeds het oogmerk gehad een millionair te huwen, zij duldt geen beperking van hare wenschen en hartstochten.

Als de pendule het derde uur van den nacht aankondigt, trekt de jonge Mevrouw Eikhoff zich in haar slaapkamer terug; alles is voor haar vertrek gereed.

De „Melusine" is voltooid en de repetities zullen beginnen.

Joël bedenkt eensklaps, dat het goed en nuttig zou zijn, zich met de vertooners der rollen op een zoo vriendschappelijk mogelijken voet te stellen. Hij heeft het vóór de première der „Dorpslurley" ook niet verzuimd en er goede vruchten van gezien.

Ditmaal komt het hem voor, dat de stemming der eertijds zoo goede schouwburgvrienden is veranderd. Hij had zich in elk geval niet veel meer om hen bekommerd. De Heeren veronachtzaamde hij volkomen, en de dames namen het hem hoogst kwalijk, dat hij een andere had getrouwd. Hij meende een lichten arbeid te hebben, als hij thans beproefde, de gepikeerde

Dorpslurley te verzoenen. Fataal, dat zij juist weder de titelrol „Melusine" moet vervullen. Het kleine duiveltje is hardnekkiger, dan hij had gedacht. Zij

Sluiten