Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEODORUS MATTHIJS LOOMAN

HERDACHT.

- Want Daviil, nis hij in zijnen tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen. Hand. 13 : 36a.

Mannen Broeders.

Bjj het hooren van deze woorden, te dezer plaatse, staat U onwillekeurig het beeld van onzen onvergeteljjken Loomar. voor den geest.

Aan welken mensch zouden wij ook, op deze acht- en twintigste jaarvergadering eer denken, dan aan den broeder, die van onze Ver* eeniging zevenentwintig jaren en van onze jaarvergaderingen vjjf-entwintig malen, de wakkere Voorzitter is geweest. Helaas! thans kan hij, zijn hartelijk welkom, altijd opwekkend, en op opgewekten toon uitgesproken, ons niet meer toeroepen.

Die mond is voor altoos gesloten.

Broeder Looman, als hij in zijn tijd, — zjjn langen tijd — den raad Gods gediend had, is ontslapen.

Zjjn stoffelijk overschot, werd in tegenwoordigheid eener zeer talrijke schare van vrienden en vereerders, den 8sten Januari dezes jaars, aan de aarde toevertrouwd.

Met vele amsterdamsche broeders hebben, behalve broeder Bremer, die toen ernstig ziek was, ook de bestuurders onzer Vereeniging, aan deze indrukwekkende plechtigheid deelgenomen.

Sluiten