Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is des menschen schoonste sieraad, maar wat hij is, wat hij voor God en zijn medemenschen zijn teil, dat is het hoogste.

Welnu broeders, veel meer dan door zijn gaven, en kunde, en arbeid, verdient Looman wegens zijn edelaardig karakter, zijn eenvoudig gemoed, zijn ongekunstelde vroomheid, zijn warm hart, onze eerbiedige nagedachtenis.

De //zeldzaam begaafde" stond hoog aangeschreven, maar de kinderlijk geloovige Looman, met zijn blijde hoop en hartelijke liefde, die waren het geheim van zijn kracht. Hij was niet hoog gevoelende — en zjjn klein zijn voor God, heeft hem groot gemaakt bij de menschen.

Dit is, meer dan iets anders, zijn onvergankelijke roem, en tevens de eer van zijn Heer, die hem tot deze genade had uitverkoren en toegerust.

Looman was vooral een man des geloofs. En zijn geloot is bij herhaling en zwaar beproefd.

Menig offer heeft zijn God van hem gevraagd — en heeft hij gewillig gegeven.

Ook zijn weg voerde door lijden tot heerlijkheid.

Maar zqn geloof is door deze beproevingen gelouterd en geoefend.

Als de stormen den krachtigen, fleren eik doen schudden, hechten de wortelen nóg dieper zich vast in de aarde. Zoo was Loomans geloof: diepgeworteld, kerngezond. Deze boom kon dus hoog opschieten, zijn takken wijd uitspreiden en goede vruchten voortbrengen.

Zijn geloof was als het mosterdzaad, dat wil niet zeggen , zoo klein", maar zoo kiemhrachtig, veelvermogend om voorttebrengen, als het mosterdzaad.

Dit geloof schiet den mensch vleugelen aan, baant zich een weg door djjken en dammen, effent heuvelen en dalen, lacht om gevaren en roemt in de verdrukking.

Dat geloof mocht hij door Gods genade het zijne noemen.

En het heeft hem werkzaam gehouden, en tot het vinden van telkens nieuwen arbeid opgewekt, door die gezindheid van het gemoed, die dringt om zich aan anderen te geven, te geven met gaven en krachten, en die wij liefde heeten.

Liefde, dankbare wederliefde tot zijn God en Heiland, liefde tot het verlorene, om het te zoeken en te behouden, dit was de veer, die dit edele werktuig, al de jaren dat het Gods raad gediend heeft, in geregelden gang heeft gehouden.

Sluiten