Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn gaven en kunde, zijn geloof en liefde te zamen, hebben Looman gemaakt (ot een man, wien een plaats toekomt in de rij der ,,mannen van beteekenis". Straks zei ik, Looman was een groot man, ik voeg er nu aan toe, hij was ook een goed mensch — en dit is hooger eer.

Alleen wie zóó Looman zich voorstelt, wordt het verklaarbaar, dat van hem zóó groote kracht is uitgegaan, zijn invloed zóó ver reikte; anders gezegd //wat God door Looman heeft gedaan."

En thans moeten wij dezen broeder missen. Kunnen wij het? Uit is zeker: wij zullen hem missen — maar niet vergeten.

Hem vergeten, neen! dat mogen wij niet., dat willen wij niet, dat kunnen wij niet.

Wij bleven hem gedenken, met dankbaarheid, in liefde, voor zijn leering en leiding, zijn trouw en vriendschap; in 't bijzonder voor alles wat hij voor onze Yereeniging is geweest en heeft gedaan. Hij droeg der Yereeniging een warm hart toe, en gaf aan haar een ruim deel van zgn tqd. Wat was de grijsaard van 83 jaren kinderlik blijde, over de zeldzame eenstemmigheid, waarmede in onze jongste jaarvergadering het ontwerp tot wijziging van ons Keglement werd aangenomen.

//God heeft mijn gebed verhoord" sprak hij vrooljjk tot zijn medebestuurders, ra de vergadering.

Broeders, ook wij hebben reden er ons in te verheugen, dat deze wijziging nog juist bijtijds is tot stand gekomen.

Want van een wijziging — die toch op den duur niet uitblijven kon — na zjjn dood, zou het noodwendig gevolg zijn geweest, dat Loomans naam, van al onze officiëele stukken zou moeten worden afgevoerd.

//Het deed mij zoo pijnljjk aan" zei onze Secrelaris in de laatste bestuursvergadering, //toen ik den naam Looman van de ledenlijst schrapte".

Welnu, voor ons allen, zou het dubbel smartelijk zijn geweest, zoo we, gelijk nü zqn persoon, weldra ook zijn naam hadden moeten missen.

Thans kunnen we dien, vooreerst althans, behouden. Hij bljjve, ook in dezen zin, onder ons lang in eerbiedig aandenken.

Tot een Broeder, onder Loomans bestuur in de hoofdstad werkzaam, sprak hij, bij het afscheid, enkele dagen voor zijn overlijden: //wees getrouw".

Het waren zjjn laatste woorden tot dien Broeder. Ze teekenen

Sluiten