Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Looman zelf, in geheel zjjn leven en arbeid. Hij is, zijn werken getuigen het, 9teeds gaarne getrouw geweest; ook hierin is hij ons allen een voorbeeld. Het worde ons gegeven zjjn navolgers te wezen.

Aan het einde onzer vorige jaarvergadering zei ā€˛vader Looman //Ik leef bij den dag; ik gevoel dat mijn krachten afnemen; ik denk //niet dat mij veel tijd des levens hier op aarde meer geschonken zal //worden.

//Ik weet wien ik toebehoor; ik weet door 's Heeren genade waar ik //heenga; maar ook dan als ik opgeroepen zal zjjn tot hooger en heerlijker //leven, zegene God de Vereeniging en stelle hij ze tot een zegen.

//De Heer breide onze Vereeniging uit, en geve u allen Vrede. //Amen!

Daarna sloot hij, met een hartelijk, diep ootmoedig dankgebed, het recht broederlijk samenzijn.

Tot zoover Broeders, had ik geschreven, toen ik mij zelf in de reden viel: //Als een bybelschrijver over Looman geschreven had, zou die het hebben gedaan, gelijk gij ? Hoe zou hij het hebben gedaan?" Ik stel mij voor, dat hij ongeveer het volgende getuigenis zou hebben afgelegd:

//En zie er was een mensch te Amsterdam in Nederland, wiens naam was Looman.

En hij was godzalig en vreezende God met geheel zijn huis; wandelende in de geboden des Heeren, onberispelijk.

En hij geloofde en verstond de Schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid; en hij verwachtte de vervulling van al de beloften Gods.

En hg deed vele werken en was gedurig biddende; en hij verkondigde het Evangelie van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, beide aan kleinen en grooten; en men hoorde hem gaarne. Ook bad hjj bijzondere vrienden, en een goed getuigenis bij de Broederen en bij het volk.

En toen zijn Heer kwam om zijnen dienstknecht tot zich te nemen was hjj bereid, en hij stierf in vrede, 83 jaren oud. En zijn beengaan werd door velen betreurd."

En nu Broeders, Looman is ingegaan in de eeuwige rust, en wjj zijn nog werkzaam ten einde de opgelegde taak te volbrengen.

Hij behoort tot de //wolk der getuigen", en wij loopen nog in de loopbaan.

Sluiten