Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vereeniging tot verschaffing v. huisvesting :- aan lupuspatiënten te Heerenveen." -:

Voor patiënten met lupus of huidziekten, geschikt voor Röntgen- of Finsen-therapie, die behandeld worden in de RöNTGENen FINSEN-INRICHTING van Dr. O. VAN SCHOUWEN te Heerenveen, bestaat gelegenheid tot opneming in het Tehuis „Violetta".

De pension prijs bedraagt ƒ 3.50 per week, terwijl patiënten, die zich telkens na behandeling van één of twee dagen naar huis wenschen te begeven, tegen vergoeding van ƒ 0.75 per etmaal opgenomen kunnen worden.

Ten einde dit lage kostgeld mogelijk te maken rust op bedoelde patiënten de verplichting, om, ieder naar zijn geschiktheid, de ten behoeve dezer inrichting noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Zoo door de vrouwen het koken, wasschen, strijken, schoonhouden van het gebouw, enz., terwijl de mannen zich onledig houden met de werkzaamheden in den ruim één bunder grooten tuin voor het telen der benoodigde groenten, aardappelen, erwten, boonen, enz. en door sommigen wellicht eventueele kleine herstellingen aan timmer- of schilderwerk van de gebouwen, enz. verricht zullen kunnen worden.

Mocht na eenigen tijd blijken, dat het kostgeld nog lager gesteld kan worden, dan zal zulks geschieden, want het behalen van winst is geheel buitengesloten.

Sluiten