Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich hooren deed in redevoeringen en gedichten — die stichtingen en hervormingen in het leven riep — en waarmede evenwijdig zich bewoog een stroom van opgewekte vaderlandsliefde.

Al spoedig hebben de bestuurders zich beijverd om ook onder de aanzienlijken en vermogenden steun en medewerking te verkrijgen. Hunne pogingen in den aanvang van 1787 om aan de vier regeerende Burgemeesters het Beschermheerschap op te dragen, gelukte evenwel niet.

In October van dat jaar besloten zij zich ook tot den Erfstadhouder te wenden en dezen te verzoeken als eerste Beschermheer, als Protector op te treden. De erfstadhouder was Prins Willem, de zoon van Willem V, die later Koning Willem de Iste zou worden. Het is wel merkwaardig dat dit in 1787 plaats vond, het jaar dat de patriottische beweging, die het land in rep en roer gebracht en een poos in de provincie Holland gezegevierd had, door de komst der Pruisen in duigen viel. Uit verschillende uitdrukkingen blijkt het mij dat de oprichters en bestuurders, en ook de studenten oranjegezind waren. Zij vereerden de telgen van het Oranjehuis als voorstanders en beschermers van kunsten en wetenschappen. Willem Y had zich als zoodanig herhaaldelijk doen kennen; hij was Protector van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam,

De aanbieding van het Protectorschap ging niet zoo eenvoudig in haar werk De prins was nog zeer jong, 15 jaren ; en bovendien, alles geschiedde toen met een omslag, die ons thans vreemd is geworden.

Den 10 October 1787 werd een schriftelijk plan voorgelezen om twee Bestuurders af te vaardigen naar den Graaf Bentinck, Heer van Bhoon en Pendrecht eu baljuw van 's-Gravenhage — van wiens invloed op de jonge prinsen, den Erfprins en zijnen broeder, men zich veel voorstelde, om hem te verzoeken een wetboekje te „praesenteeren, omme uit dezelve het best de oogmerken der oprichting des genootschaps te kunnen ontwaar worden "

De landmeter P. van Campen, voorzitter en onderwijzer, de ziel des genootschaps, Isaac van Coeverden Secretaris, Med. Stud. en kort daarop Kapitein bij

Sluiten