Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier ziet men dus een treffend voorbeeld dat de golf des tijds in westelijk Europa mannen van verschillende partijen, ondanks eene schijnbaar verschillende wereldaanschouwing, op dezelfde banen in hun streven medevoert. Toen gold dat van patriotten en Oranjegezinden, en thans kan men het waarnemen bij clericalen, liberalen, anti-revolutionairen en radikalen.

De Prins bleef tot 21 Juli in Leiden, na den 18den voor 't laatst de godsdienstoefening in de Pieterskerk bijgewoond te hebben De bestuurders van M S. G. mochten hem met 1 Januari persoonlijk geluk wenschen, maar van andere ontmoetingen maken de notulen geen melding Na zijn vertrek bleven zij alle gewichtige gebeurtenissen hem melden ').

Het gezelschap steeg in bloei. Het telde vele hooggeplaatste eereleden, het had voor dien tijd en omstandigheden ruime inkomsten; omstreeks f 1500 uit de giften en bijdragen van beschermheeren, eereleden, gewone leden en aankweekelingen van eer, want de onderwijzers vervulden hunne taak kosteloos (in den eersten tijd 5 uren 's avonds 's weeks voor de studenten2), de overige uren voor de overige leerlingen.

De uitwendige luister nam toe. De prijsuitdeelingen hadden in de Luthersche kerk plaats, begeleid door muziek. Maar helaas inwendige verdeeldheid stak het hoofd op. Men zou denken dat bij het naderen van 1794 en 1795 de politieke partijen ook in het Genootschap zich zouden doen gelden. Geenszins. Het bijzondere karakter van den landmeter van Campen is de aanleiding geweest - - een man van initiatief, en van groote werkkracht, maar die kracht zeer gevoelende; zoo niet heerschzuchtig dan zeker subjectief en zelfs genoegzaam, die het voorzitterschap zijner stichting niet uit de hand wilde geven, en geen toezicht op het geldelijk beheer wilde dulden, ofschoon het genootschap O]) te grooten voet geleefd had, en in schulden

1) Den 24 Augustus verzochten zij deu kapitein Lange om hem op zijnen geboortedag geluk te wenschen. en schreven een gelukwensch bij de eerste bevalling zijner echtgenoote den 16 December, dus bij de geboorte van Willem II

2) Deze ontvingen onderwijs om zelf later als onderwijzer in verschillende plaatsen van het vaderland te kunnen optreden. Zie daarover de feestrede bij de viering van het honderdjarig bestaan door den Heer J. A. van Dijk.

Sluiten