Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen nu de steun van het stadsbestuur en van de burgerij uitbleef, en de leden niet vermeerderden, toen zij f 300.— moesten negotieeren om hunne uitgaven te dekken, stelde het Bestuur al zijne hoop op een Koninkl. Besluit van 1817. De Koning wilde het kunst- en teekenonderwijs verheffen, en verordende de stichting van eene Akademie van Beeldende kunsten te Amsterdam met f 4000.— Rijkssubsidie. Te Antwerpen werd de bestaande Akademie eene koninklijke en verkreeg evenzoo f 4000.—. Brussel en Brugge ontvingen f 2000.— voor dat onderwijs.

De Koning begreep wijselijk dat de grootere gemeenten het overige moesten doen en het handteeken- en bouwkundig onderwijs bekostigen. Dat schreef hij dus voor, maar om het aan te moedigen van Rijkswege bepaalde hij, dat jaarlijks zilveren en bronzen p^ijsmedailles zouden toegestaan worden, uit te reiken van wege den Koning, en wel aan die teekenscholen, welke waren ingericht naar de voorschriften en in den geest van 's Konings besluit:

1". Onderwijzers moesten hebben een getuigschrift van bekwaamheid,

2". Het onderwijs aan behoeftige ambachtslieden moest kosteloos gegeven worden,

3°. Ook de beginselen der bouwkunde moesten onderwezen worden.

Nu wendde zich het Bestuur tot den Koning, tot den Gouverneur van Zuid-Holland, tot den Minister van Onderwijs en Koloniën, tot Burgemeesteren van Leiden met' memorien, en met élucidatien op die memorien, alles om te verkrijgen dat M. S G. eene toelage zou ontvangen van f 500.—, op grond dat de school in alle opzichten voldeed aan de vereischten, die aan eene Teekenschool gesteld waren.

Twee jaren lang zetten zij die pogingen voort. Doch te vergeefs

Den 13 Februari 1818, toen de koning uit Brussel terug was, kwamen zij op audientie, en de koning beloofde hun de memorie in te zien, en zooveel mogelijk aan hunne wenschen te zullen voldoen

Van de regeering ontvingen zij als antwoord de mededeeling, dat (zie Kon. Besluit van 10 April 1819 no. 74) de Koning bezwaar maakte om het reeds zoo hoog opgevoerde budget nog te bezwaren met de kosten

Sluiten