Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schaap, ') (zoon van den voor zijnen tijd liberalen Katechiseermeester en krankenbezoeker Jan Schaap) die ook les gaf in Natuurkunde en Werktuigkunde en in liet Stoomwerktuig, en die in het bouwkundig teekenen werd bijgestaan door zijnen bekwamen meesterknecht P. M. van Oerle, die alles wist van trappen en kappen. De Natuurkunde werd latei onderwezen door C. Struijk Bevel, 2) boven reeds genoemd, die zijne werktuigen voor een prijsje moest koopen op de markt en liefst zelf betalen.

Deze onderwijzers gaven hun onderricht om Godswil of althans voor eene zeer kleine belooning, want de gansche som, die aan deze 16 onderwijzers (ten deele als belooning voor het teekenen van voorbeelden) werd uitgekeerd, bedroeg in 1833 slechts ƒ600.— en in 1840—1860 ƒ 950—1200; het grootste gedeelte daarvan genoten de drie hoofden de Pecker, van den Broeck en Schaap 3).

Wanneer nu de plechtige jaarlijksche uitdeeling van prijzen en medailles gekomen was, dan geschiedde zulks in de groote school. Aan de wanden waren de beste teekeningen der leerlingen ten toon gehangen. Meer leden, dan tot mijn leedwezen thans het geval is, en meer ouders kwamen de plechtigheid bijwonen. De moeders wezen met trots op de teekeningen harer zoons; elke moeder zag natuurlijk alleen die van haar eigen zoon en vroeg daarvoor de aandacht der anderen.

') Zie over dezen verdienstelijken man, later Stadsbouwmeester, die 50 jaren lang onderwijs gaf, mijne toespraak bij de viering van zijn vijftigjarig leeraarschap aan M. S. Gr. op 14 October 1883. (Afgedrukt achter het Verslag der Algemeene Vergadering van 1884).

2) Strüijk Bevel was waarschijnlijk de zoon van C. Swarts Bkvel, in 1827 Bestuurder-onderwijzer, die den lsten Mei 1812. drie-en-dertig jaren oud, als student voor Mathesis en Physica werd ingeschreven.

3) Het geheele budget van uitgaven en inkomsten bedroeg in die jaren, en zelfs tot 1857, niet meer dan /' 2000 tot f 2500.

Sluiten