Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zult mijne getuigen zijn.

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal; en gij zult mijne getuigen zijn, zoo ie Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Hand. I: 8.)

En wij zijn zijne getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn. (Hand. V: 32.)

Herhaaldelijk is dezelfde roepstem gericht tot de apostelen en de discipelen en is dezelfde zending hun toevertrouwd. Zij strekt zich uit tot de einden der aarde en tot aan het einde der tijden, want ziehier de woorden van Jezus: „Gaat henen, predikt het Evangelie allen kreaturen en ziet, ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld."

Dit bevel is ook aan ons gegeven. En aan alle discipelen, die ons zijn voorgegaan of die ons zullen volgen op de aarde, is de tegenwoordigheid des Heeren beloofd bij het heerlijke werk van voor Hem te getuigen.

God heeft in de wereld getuigen noodig, omdat de gansche wereld in opstand is tegen Hem. De wereld is van God verwijderd, kent Hem niet, verloochent Hem,

Sluiten