Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijdt tegen Zijne getuigen, veracht Zijne heerschappij en leeft in openbare vijandschap tegen Hem. Dus, opdat God Zijne rechten handhaven en Zijnen invloed op den mensch behouden zou, moet Hij Zijn vertegenwoordigers hier beneden hebben.

Wanneer b.v. in een onzer koloniën oproer uitbrak, en wanorde en regeeringloosheid het zoo ver hadden gebracht, dat de partij van eenheid met het moederland geen vertegenwoordigers meer had, dan is het duidelijk, dat de kolonie voor ons verloren zou zijn. Evenzoo is het noodig, dat God Zijne vertegenwoordigers, Zijn deelgenooten op aarde heeft, om Zijn heerschappij daar te kunnen hernemen. En, Hem zij lof en dank daarvoor, zij hebben nooit ontbroken, van het begin der wereld tot op onze dagen! De apostel zegt: „God heeft niet gewild, dat Zijn naam zonder getuigenis bleef."

Van den tijd van Henoch af, die met God wandelde, tot nu toe, heeft Hij altijd Zijn ware en getrouwe getuigen gehad. Er zijn, zelfs in de slechtste tijden, heldere, schitterende lichten geweest, somtijds zeldzaam en afgezonderd, enkele malen zelfs, zooals in den tijd van Noach, was er maar één getuige te midden van een geheel menschen-geslacht, één enkele, maar er was er toch één. God heeft nooit toegestaan dat Zijn naam zonder getuige bleef."

Christus, de Zoon, de Geliefde des Vaders, Hij was de Getuige, de waarachtige Getuige. Hij is gekomen, om den Vader te vertegenwoordigen en om Zijn' wil den menschen bekend te maken. Dat was Zijn werk. Christus is niet gekomen om van zichzelven getuigenis te

Sluiten