Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, noch Zijn eigen prediking te brengen, maar Hij heeft gewerkt voor Zijnen Yader. Hij is hier beneden gekomen, om God aan de menschen te ontdekken. Hij was de Getuige bij uitnemendheid. En toen Hij de wereld verliet, om heen te gaan naar Zijn' Vader, gebood Hij Zijnen discipelen Zijn plaats in te nemen en Gods getuigen op aarde te worden. O, mijne vrienden! alleen de ware kinderen Gods kunnen Zijne getuigen zijn. Hij vergunt het Zijnen engelen niet (wij weten niet waarom) om hier beneden Zijne getuigen te zijn. Hij heeft het den menschen, die Zijne kinderen zijn, opgedragen om voor Hem te getuigen: „ Gij zult mijne getuigen zijn."

Jezus heeft een goed getuigenis afgelegd, niet waar? Hij heeft van Zijn' Vader een kloek, moedig, standvastig getuigenis afgelegd en heeft het bezegeld met ^ïjn bloed. De wereld heeft Hem behandeld, evenals zij het meerendeel der getrouwe getuigen Gods van alle tijden heeft behandeld. De wereld heeft Hem vervolgd en ter dood gebracht, en zou dit nog gaarne iederen getrouwen getuige Gods doen, ten einde te kunnen ontsnappen aan het Licht des Geestes; want „de Geest die werkt in de kinderen der duisternis" is vervuld met een altijddurende en duivelsche haat tegen de getrouwe en levende kinderen Gods. De wereld haat ze, zooals zij den Zoon Gods zeiven gehaat heeft, en als er nog getuigen zijn, die zij niet heeft kunnen uitroeien, is zulks niet de schuld van den duivel, die al wat hij kon gedaan heeft, om ze te verdelgen. God is het, die het verhinderd heeft, en die Zijne kinderen steunt, behoedt en redt in weerwil van de woede des Satans.

Sluiten