Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer heeft zijnen discipelen bevolen Zijne getuigen te zijn. Hij heeft hun dit heerlijke woord nagelaten , dat toch zoo weinig begrepen: „Evenals Gij mij in de wereld hebt gezonden, alzoo zend ik hen ook in de wereld". Evenals Gij mij in de wereld gezonden hebt, om lw vertegenwoordiger te zijn, opdat ik mij aan U volkomen zou overgeven en als het noodig is mijn bloed voor U zou storten, alzoo zend ik ook hen.

En zoo heeft Hij ze ook werkelijk gezonden en zij hebben dezelfde beproevingen gehad als hun Meester; eenigen hunner zelfs hebben hun leven geëindigd evenals Hij. Zij waren getrouwe getuigen, altijd voorwaarts gaande, zonder Joden of Heidenen te vreezen; overal verkondigden zij in den tempel evenals op de markt, in de wegen en heggen, evenals in de straten en wijken, dat Jezus hun Zaligmaker is; zij beschuldigden de Joden van Hem gekruisigd te hebben en God bekrachtigde hun getuigenis door machtige openbaringen des Geestes. Duizenden en duizenden bekeerden zich, en wendden zich af van hunne booze werken, om God te dienen.

Welnu, het feit, dat dit getuigenis noodig is, bewijst ons, dat in de wereld Gods rechten betwist worden en dat deze zaak, evenals alle andere zaken van twee zijden kan beschouwd worden. De groote meerderheid der menschen beweert, dat de waarheid Gods leugen is. Allen zeggen het niet openlijk, hoewel er duizenden zijn, die Hem door hunne woorden verloochenen, maar hun leven bewijst toch, dat zij niet in Hem gelooven. Hoevelen zijn er zelfs niet, die het bestaan van God verwerpen, en die verklaren aan geen Hemel of Hel te gelooven, die

Sluiten