Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou voor zulk een mensch beter zijn, indien hem een' molensteen op den hals gedaan werde en hij in de zee geworpen werd. Een valsche getuige van Jezus. Christus is de grootste verrader, die er op aarde bestaat. Hij doet meer kwaad dan duizend valsche getuigen voor menschelijke rechtbanken. O mijne vrienden! welk een geluk en welk een voorrecht, om goede getuigen voor Jezus te zijn! Hoe meer een getuige onderwezen is in de waarheid, waarvan hij getuigt, des te grooter is zijne verantwoordelijkheid. Welk eene vreeselijke zaak is het b. v. voor een' leeraar, om een ontrouwe getuige van Jezus Christus te zijn, evenals sommige profeten zulks geweest zijn! Herinnert u de vreeselijke woorden, die God heeft gesproken betreffende hen, die zijn volk ten afgrond leiden, tegen de herders, die zich meer met de wol dan met het schaap bezig houden. Eene moeder, die in hare familie eene ontrouwe getuige zou zijn en die hare kleine kinderen, die zich aan hare kleederen vastklemmen naar den rand van een afgrond zou geleiden! Een patroon, die een ontrouwe getuige was, die zich christen noemde en een slecht voorbeeld gaf aan zijne onderhoorigen! Een zondagschoolonderwijzer, die een onoprechte en onstandvastige getuige was! Jjeden van Christus kerk, die valsche getuigen zijn ten aanzien der wereld en tegenover elkander! Wie kan de treurige uitkomsten nagaan van zulke tegenstrijdigheden ?

Het ontrouw en onstandvastig getuigenis van zoovelen heeft het ideaal van het praktische christendom al lager doen zinken, en heeft er de sporen zoo van

Sluiten