Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De taal der zaligheid is zeer eenvoudig voor hem, die die taal door ondervinding heeft geleerd en die eenvoudig tot anderen wil spreken. —

De getrouwe getuige moet ook de waarheid zeggen en de gelieele waarheid. Hij moet niets verzwijgen uit vrees voor onaangenaamheden, die er uit zouden kunnen voortkomen voor zijn' persoon, of voor het leed en de verliezen, die hij zou kunnen lijden; hij is verplicht om de geheele waarheid te zeggen. Ik beef bij de gedachte aan het lot van sommigen hunner, die zich geleerden noemen, en die een gedeelte der waarheid verbergen, daar zij die niet aangenaam of nuttig genoeg vinden. Neen, neen, niets daarvan. Laten wij de waarheid prediken, zoo als zij is, in haar volle schoonheid en en volmaaktheid, een diamant, schitterend van goddelijk licht, en niet de waarheid misvormd en besnoeid en alzoo veranderd in duivelsche dwaling, waardoor de Satan duizende zielen in de Hel lokt. Laat ons de geheele waarheid prediken, van hare beide zijden beschouwd, van de zijde die op God betrekking heeft en van de zijde die op de menschen betrekking heeft. Laat ons eens en voor goed afstand doen van de dwaze meening, dat er tegenspraak zou zijn in Gods woord. Laat ons bedenken dat „God licht is en dat in Hem geen duisternis is." Als er duisternis was, dan was er tegenspraak. Maar het is in onze nietige en armelijke geestesontwikkeling, dat zich de duisternis bevindt en niet in God. In Zijn boek, juist verklaard, is geen schaduw van tegenspraak. Men moet de geheele waarheid bekend maken. De waarheid die de zonde aan-

Sluiten