Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen van anderen. Zelfs al betaaldet gij 100 getuigen, om in uwe plaats de waarheid te verkondigen, dat kan niet in de plaats treden van uw eigen getuigenis. Het is waar, dat, als God u de middelen gegeven heeft, om getuigen in Zijne zaak te ondersteunen, het uw plicht is zulks te doen, want al uw goud, zelfs tot uw' laatsten stuiver toe, behoort aan uwen Meester. Intusschen, wanneer gij ook al in dezen zin alles gedaan hadt wat gij doen kunt, dan ontslaat u dit nog niet van de verplichting, om zelf van de waarheid getuigenis te geven. Heeft God in u Zijn licht ontstoken, dan wil Hij ook dat het schijnt voor ieder die u omringt. Heeft Hij u het brood des levens gegeven, het is omdat gij het rondom u zoudt verspreiden en dat gij er van zoudt meedeelen aan de hongerige menigte. „Gij zijt mijne getuigen.". Gij kunt leeraars en zendelingen betalen om het Evangelie te verkondigen, en niettegenstaande dat, moet gij zelf ook getuigen, want hoe kan een getuige de plaats vervullen van iwee? God heeft wel de leeraars uitverkoren, om van Hem meer in het bijzonder getuigenis te geven, en deze doen hun' plicht, wanneer zij steeds als wakkere getuigen leven en altijd gereed zijn, om Zijn zaak te verdedigen; maar dat kan het gemis aan getrouwheid in Zijn' dienst van uw' kant niet vergoeden. Gij moet getuigen, want er zijn zielen, waarop gij meer invloed hebt dan iemand anders; zielen, die gij kunt bereiken beter dan ieder ander; zielen, die, als gij ze niet redt, misschien nooit gered zullen worden. „Gij zijt mijne getuigen" en als gij in uw hart genade, liefde en licht van God ontvangen hebt, en gij houdt ze voor

Sluiten