Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft hij ooit iemand gered, die in een zoodanige slavernij en ellende verkeerde, als de mijne? Zijn er ooit menschen zalig geworden zooals ik F" Ben zoodanig persoon gaat somtijds een kerk binnen, daar hij gedreven wordt door de begeerte, om een woord des levens en der aanmoediging te hooren. Maar, helaas! men geeft hem een preek te hooren over de opstanding of over de godheid van Christus, of over eenig ander leerstuk, dat hij altijd geloofd en aangenomen heeft. Hij wordt daar dus ook teleurgesteld! Hij gaat treurig heen, zeggende; „Wat geeft het mij?" O, mijne vrienden, ik verdicht niet, maar ik spreek de gedachte uit van honderde menschen. Ik durf u niet eens te herhalen, wat mij gezegd is door denkers, door ontwikkelde lieden, door hooggeplaatste personen; gij zoudt er u over schamen.

Het wordt hoog tijd, dat die dingen veranderen! De wereld vergaat van honger, omdat men haar het ware geestelijk voedsel onthoudt. Zij vraagt om brood en gij geeft haar een steen! Maar God zal een volk verwekken, dat begrijpt waaraan de wereld behoefte heeft en hoe het haar te geven, een volk dat het levensbrood weet te breken en uit te deelen aan de hongerige menigte; een volk, dat zich weet op te maken en te zeggen: „Mijn vriend, God kan u zalig maken zooals gij zijt; ik was even als gij een arme slaaf der zonde, overgegeven aan het kwaad, aan den drank, een vloeker, leugenaar, dief of onheilige. God heeft mij gered; Hij kan het u ook doen. Plij heeft mijne ketenen verbroken en heeft van mij een vrij man gemaakt. Hij heeft mij zalig gemaakt; Hij kan u ook zalig maken. „ Dit is

Sluiten