Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan de wereld behoefte heeft, het is het persoonlijk getuigenis. Heeft God iemand uwer gered ? Vertelt gij het aan uwe medemenschen, die van uitputting sterven? Denkt gij ooit over hen en vraagt gij u ooit af, waarheen zij gaan? Gevoelt gij voor hen, wat Christus voor hen gevoelde? Hoe kunt gij dan nalaten getuigenis te geven. „Gij zijt mijne getuigen van deze dingen overal, altijd, en onder alle volken!"

Het ligt in de natuur der dingen, dat een getuige spreekt voor menschen, voor levende toehoorders. Men moet kunnen getuigen voor vijanden en zonder te weten uit welken hoek de wind waait en welke ontvangst uw getuigenis zal te beurt vallen. Men moet getrouw zijn, al was het noodig de waarheid van zijn getuigenis met zijn bloed te bezegelen.

Zoo hebben de martelaren gedaan.

Ik heb mij dikwijls afgevraagd, of er in onzen tijd ook nog martelaren zouden zijn; o, ik geloof dat een tijd van vervolging een groote zegen zou zijn voor de kerk van Christus. Zulk een tijd zou ons niet alleen nader brengen tot God, maar zou ter zelfder tijd den ouderlingen band tusschen de Christenen versterken Dan eerst zou men zien of wij, ja of neen, in staat waren alles te verlaten, om Christus te volgen. Het is zeker, dat, indien het godsdienstig leven bij de martelaren op dezelfde hoogte was geweest als het onze, zij nooit martelaren zouden geweest zijn. Zij zouden 'zich bezig gehouden hebben met hun eigen leven te redden en zouden aan God de zorg hebben overgelaten, om Zijn Evangelie te verdedigen. Wanneer hun een weinig

Sluiten