Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het eerst genoopt werd in het openbaar op te treden voor de zaak Gods.

*

* *

Ik heb aan eenige vrienden, hier tegenwoordig, beloofd, om van avond van deze gebeurtenis in mijn leven, waarover ik anders weinig spreek, iets mede te deelen. Sedert lang was deze vraag de oorzaak van een zwaren inwendigen strijd.

Van het oogenblik mijner bekeering af, heeft de geest Gods mij steeds aangedreven tot werken van gehoorzaamheid, die mij te voren onmogelijk zouden hebben toegeschenen. Misschien zijn er wel onder u, die moeite zullen hebben om te gelooven, dat ik vroeger tot de schroomvalligste discipelen des Heeren behoorde. Tien jaren lang was mijn christelijk leven een voortdurende strijd tegen het kruis; niet dat ik het kruis ooit willens verworpen heb, zooals zoovele menschen doen, zulks zou ik nooit hebben durven wagen; ik had integendeel het vaste plan gevormd om mijn plicht te blijven doen, maar als het oogenblik daar was, ontbrak mij de moed tot uitvoering. Ik heb sedert leeren inzien, hoe dwaas ik was en hoe verkeerd het van mij was, om de taak mij opgelegd niet te aanvaarden. Ongeveer vier of vijf maanden vóór ik in het openbaar begon te spreken, werd deze strijd, dien ik door valsche begrippen van vrees en schroomvalligheid had doen verzwakken gedurende eenige jaren, zeer verlevendigd in mij. In dezen tijd werd ik er toe gebracht mijzelve zeer ernstig te onderzoeken. Ik bemerkte, dat ik de tegenwoordigheid

Sluiten