Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God niet meer zoo duidelijk als vroeger gevoelde; ik had in groote mate de kracht en de vreugde, die mij vroeger bezielden, verloren. Gedurende eene ziekte, die mij toen trof, scheen het mij toe, als deed de Heer mij deze dingen door zijn' Geest zien. Het was geen visioen, maar, als het ware, eene openbaring, die mij terugvoerde tot mijn vijftiende of zestiende jaar, toen ik mij geheel aan den Heer had gegeven. God toonde mij toen, door voor mijne oogen al de oplossingen van dezen moeielijken weg ten toon te spreiden, hoe dit eene verbod mij had verhinderd vele heilige en heerlijke dingen te genieten. Hij wees mij aan, dat dit ééne juist een beletsel was geweest, dat Hem verhinderd had zich aan mij te openbaren, en dat mij verhinderde om op te groeien in de genade, en de diepte der verborgenheden Gods te leeren kennen. Hij heeft het bewezen; op dien dag ook heb ik mij in mijn ziekenkamer voor Hem verootmoedigd en heb Hem deze gelofte gedaan: „Heer! indien Gij nog tot mij wilt inkeeren, als in de dagen van ouds, als Gij mij weer op nieuw de heilige ingevingen van uwen Geest wilt doen gevoelen, zal ik zeker gehoorzamen, al moest ik sterven, terwijl ik het beproefde. Het kan mij niet schelen, ik zal gehoorzamen!" Intusschen heeft de Heer mij niet terstond geroepen; Hij gaf mij eerst volkomen herstel van gezondheid. Ongeveer drie maanden daarna ging ik eens naar de kerk, waar mijn man preekte, en waar een' bijzonderen dienst gehouden werd.

Reeds in dien tijd zocht hij die lieden tot zich te trekken, die onze gewone godsdienstoefeningen niet

Sluiten